Home
Tác quyền trong phần ‘Về Pháp lý’ – tất cả thuộc về Công ty Vina Tâm, ‘vinatam’ 2009 – 2020©
>>>
<<<
ACEDIN ... in ấn an toàn với ACEDIN D
ALU NET
STABILAT
BLANKET Technology from UV-PLUS The very best blanket for extremely sharp dot reproduction on high-quality sheet-fed offset presses.. CONTI-AIR® CRYSTAL CONTI-AIR® PRESTIGE
Bao bi
CONTI-AIR® ENTROPIA  CONTI-AIR® FSR Tough all-purpose blankets for sheet-fed offset as well as heatset and coldset applications.. UNIWASH
Rubber Roller best Quality. Give it a try! Lô Cao su chất lượng tốt nhất. Hảy thử dùng xem!
for: Heidelberg Man Roland Komori Mitsubishi KBA Koenig Bauer
Good Quality! Certified